Our Services

हाम्रो सेवाहरु

Logo of Mechi Meat Coop Green.
मेची मासु उत्पादक सहकारी संस्था लि.
Logo of Mechi Meat Mart 1 1
मेची मिट मार्ट
Logo of Mechi Agro Meat Mart white.
मेची मिट एग्रो फर्म
Scroll to Top